“દમ નથી”

દમ નથી

 

તું મને ચાહતી નથી વાતમાં કંઇ દમ નથી;

મારી ગઝલ ગાતી નથી વાતમાં કંઇ દમ નથી.

 

શું કરૂં છું ક્યાં ફરૂં છું બધી રાખે ખબર;

મારી ફિકર થાતી નથી વાતમાં કંઇ દમ નથી.

 

પ્રેમ રસભર પણ નનામા પત્ર જે મળતા મને;

તું મોકલતી નથી વાતમાં કંઇ દમ નથી.

 

છે બહાના પણ ઘણા જે તું સતત શોધ્યા કરે;

મારી કસમ ખાતી નથી વાતમાં કંઇ દમ નથી.

 

આમ અણજાણીધુફારીથી થશે તું ક્યાં સુધી?;

તું ખુદ કહે ચાહતી નથી વાતમાં કંઇ દમ નથી.

 

૨૬/૦૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: