“તો શું કરૂં?”

તો શું કરૂં?”

 

હું તને શોધું અને તું ના મળે તો શું કરૂં?;

શોધતાં તારા સઘડ જો ના મળે તો શું કરૂં?.

 

આંખડી ચોપાસ તુજને શોધવા ફરતી સતત;

ક્યાંય પણ અણસાર તારો ના મળે તો શું કરૂં?.

 

ઉરમહીં તારી છબી છે આમ તો જળવાયેલી;

હું કહું પણ કાંઇ સમજણ ના પડે તો શું કરૂં?.

 

છે ભરોસો શોધ મારી એક દીથાસે સફળ;

પ્રેમ નફરત કંઇ મળે કે ના મળે તો શું કરૂં?.

 

છેધુફારીભાગ્યશાળી પ્રેમ કેરા દાવમાં;

તેં ચહેલું હાથ તારે ના પડે તો શું કરૂં?.

 

૩૦/૦૯/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: