“તું કાં ફરે?”

તું કાં ફરે?”


 


જિન્દગીની દેણગી તો ઇશને આધીન છે;


તે છતાં માનવી ફાંકો લઇ તું કાં ફરે?.


 


જિન્દગી શતરંજ છે પ્યાદા સિવાતું કંઇ નથી;


કાસ્ટની તલવાર માનવ હાથ લઇ તું કાં ફરે?.


 


જગતને ડારવાની મથામણ ફોક છે;


તે છતાં પણ આંખ રાતી ધૂમ લઇ તું કાં ફરે?.


 


શેર માથે તો સવાયા આમ તો મળતાં હશે;


ના કદી મળશે તને જક્કી થઇ તું કાં ફરે?.


 


એક કરના આંગળાઓ પાંચ તો સરખા નથી;


તુંધુફારીથઇ શકે હઠ લઇ તું કાં ફરે?.


 


૨૫/૦૧/૧૯૯૬    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: