“તારી રમત”

તારી રમત

 

મોત હું જાણૂં બધી તારી રમત;

જિન્દગીની છુટતી ના કોથી મમત.

 

આંગળી તારી સહીને ચાલતું;

જોઉ છું ચાલ્યુ જતું આખું જગત્.

 

સેવકો નેતા પ્રપંચી તેં ઘડ્યા;

ભીન્ન તેં પેદા કરેલા છે ભગત્.

 

કાળની કાતી લટકતી સર્વદા;

ભય તણાં ઓથારની લાંબી વિગત.

 

કો કબુતર સમ ભલે ફડફડે;

જિન્દગી સાટે સતત લડ્તો લડત.

 

ધુફારીતો નથી કો મોહવસ;

માંગજે મરજી પડે તારી ચડત.

 

૧૨/૦૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: