“કંઇ નથી”

કંઇ નથી

 

ના હવે કહેવાય એવું કંઇ નથી;

દિલ થકી સહેવાય એવું કંઇ નથી.

 

મેં મનાવ્યું મન ઘણું માન્યું નહીં;

ને હવે બદલાય એવું કંઇ નથી.

 

કણ પડ્યા પણ વાટ જે જોતી રહી;

આંખ ઉભરાય એવું કંઇ નથી.

 

ના તરંગો છે કશા કે ના વલય;

શબ્દ ક્યાં પથરાય એવું કંઇ નથી.

 

ના ઉમંગો ના ઝણઝણાટી કે પ્રણય;

ધુફારીગાય એવું કંઇ નથી.

 

૨૫/૦૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: