“આકાશમાં”

આકાશમાં

 

પ્રેમ તારો જો મળે તો ઉડવું આકાશમાં;

ને પડું તો જીલજે તું મોહ કેરા પાસમાં.

 

ચાલતી ઘટમાળમાંથી બે ઘડી પણ જો મળે;

ઝંખના છે છુટ્વાની જિન્દગીના ત્રાસમાં.

 

આયખાના દિવસો તો ધૂપ અંધારે ગયા;

પળ મળે બે પળ મળે તો જીવવું અજવાસમાં.

 

આમ જે કાલે હતાં તે ખાસ થઇને ક્યાં ગયા?;

જો મળે એકાંત તો લઇ પુછજો વિશ્વાસમાં.

 

બહુ થયું બાકી હવે તો ધુફારીશું કહે;

આયખું બાકી ગુજારૂં પ્રેમ કેરા પ્રાસમાં.

 

૦૭/૦૮/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: