“આંખ ભીની”

આંખ ભીની

 

મેં તને ચાહી હતી વાત જૂની થઇ ગઇ;

આજ તું સામે મળી તો આંખ ભીની થઇ ગઇ.

 

ગુલાબી  ગાલપર જે મીઠડા ખંજન હતા;

કરચલી એમાં મળી તો આંખ ભીની થઇ ગઇ.

 

મેઘ જેવી ઝુલ્ફ તારી પવનથી રમતી હતી;

આજ રૂપેરી મળી તો આંખ ભીની થઇ ગઇ.

 

રૂપગર્વિતા અને મઘરૂર તારી છટા;

કમર વાંકી મળી તો આંખ ભીની થઇ ગઇ.

 

અચાનક અવદશા જાણીધુફારીના શક્યો;

પાનખર સમ તું મળી તો આંખ ભીની થઇ ગઇ.

 

૦૬/૦૨/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: