“અહીંથી જા હવે”

અહીંથી જા હવે

 

દિલ તણી દુશ્મન અહીંથી જા હવે;

પ્રેમના લાંછન અહીંથી જા હવે.

 

હોઠની લાલીની લાલચ ના રહી;

હોઠ મચકોડી અહીંથી જા હવે.

 

નયનના નખરાથી નાચ્યો છું ઘણું;

આંખ ઝીણી કર અહીંથી જા હવે.

 

કેશની મખમલનો કેદી હું હતો;

છું હવે આઝાદ અહીંથી જા હવે.

 

ખેલના પાસા બધા ખોટા પડ્યા;

બસ લઇ ચોપાટ અહીંથી જા હવે.

 

ધુફારીમીણથી પથ્થર થયો;

શોધવા કો અન્ય અહીંથી જા હવે.

 

૧૫/૦૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: