“હું સાંભળું”

હું સાંભળું

 

ચાલ આજે તું કહે હું સાંભળું;

દિલ તણી વાતો કહે હું સાંભળું.

 

ચાંદની રાત છે શીતળ ઘણી;

શ્વાસ તારા શું કહે હું સાંભળું.

 

શાંત છે સાગર અને સુનકાર પણ;

પ્રીત પડઘાતી રહે હું સાંભળું.

 

રક્તનો સંચાર વધશે સ્પર્શથી;

ઘુઘવાટમાં શું કહે હું સાંભળું.

 

લેધુફારીને હવે આશ્લેષમાં;

તું મારો છે કહે હું સાંભળું.

 

૨૭/૦૬/૧૯૯૫

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: