“વાત કર”

વાત કર

 

લાગણીના ફૂલ કેરી વાત કર;

દિલ બને મશગુલ કેરી વાત કર.

 

રોમે રોમે જે હશે વ્યાપ્યું ભલે;

દેહ નાજુક સ્થુલ કેરી વાત કર.

 

જોઇ છે સંધ્યા ઘણી મેં દિલભરી;

ઉડ્તી ગોધૂલ કેરી વાત કર.

 

પ્રેમ કેર તારના સંધાન પર;

ગીત કોમંજુલ કેરી વાત કર.

 

જિન્દગીની ચાલથી વાકેફ છું;

ફર્ક કોઆમૂલ કેરી વાત કર.

 

ધુફારીસાંભળે નાસૂર*તું

કોઇ મીઠી ભૂલ કેરી વાત કર.

 

૧૮/૧૧/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: