“લટકી જશે”

લટકી જશે

 

રક્ત કેરો વેગ જો અટકી જશે;

દિલ તણો કાંચ પણ બટકી જશે.

 

ચોતરફ જઇ શુન્યતાને તાકતી;

આંખ કેરી કીકીઓ અટકી જશે.

 

મોતને આયુધ મળશે થકી;

જિન્દગી હાથથી છટકી જશે.

 

જો સમયસર બંધ ખુલશે નહીં;

ના ઇલાજી આજીવન ખટકી જશે.

 

ઊર્મિઓના થાંભલે ઊભો મહેલ;

તોધુફારીશું કરે લટકી જશે.

 

૧૭/૧૧/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: