“લટકી ગયો”

લટકી ગયો

 

જોઇ ધરતી આભથી છટકી ગયો;

પણ ખજુરી ઝાડમાં અટકી ગયો.

 

વાત આવી સાંભળીતી મેં બહુ;

મને લાગુ થતાં ખટકી ગયો.

 

મેં ગણી માશુક જેને પ્રેમથી;

બેવફાઇ જોઇ હું ફટકી ગયો.

 

યાદના કાંટે ફસાવી ગઇ;

દિલ હતું નાજુક જે બટકી ગયો.

 

મેંધુફારીવાત કોમાની નહીં;

મોહ કેરી જાળમાં લટકી ગયો.

 

૦૧/૦૭/૧૯૯૫  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: