“મોહાઇ ગઇ”

મોહાઇ ગઇ

 

આરસીમાં જોઇને મોહાઇ ગઇ;

ખુદ તને તું જોઇને મોહાઇ ગઇ.

 

મેશ તું આંજી રહીતી આંખમાં;

આંખ તારી રોઇ ને મોહાઇ ગઇ.

 

રસભરેલા હોઠ પર લાલી રચી;

આયને ખુદ ખોઇને મોહાઇ ગઇ.

 

પ્રેમ પોતાથી જેને થઇ ગયો;

પણધુફારીજોઇને મોહાઇ ગઇ.

 

૦૪/૦૬/૧૯૯૫    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: