“ફૂમકા”(કચ્છી)

ફૂમકા“(કચ્છી)

(રાગઃ ગીરા હૈ કિસીકા ઝૂમકા… …)

 

ચોટલે લમેમેં ફૂમકા,

રતા પીળા શોભે વઠા રેશમી()… …ચોટલે

 

શેરી મંજા રોજ વંઞે છોકરી રૂપાડી.

કડે પેરે પંજાબી ને કડે પેરે સાડી()

કનેમેં મોતીજા જુમકા.

રતા પીળા શોભે વઠા રેશમી()… …ચોટલે

 

ટ્કો કઢે કજર વજે અખ અણિયાણી,

હેલારો મથેતે ખણી રોજ ભરે પાણી()

જેરજા વજેતા ઠુમકા,

રતા પીળા શોભે વઠા રેશમી()… …ચોટલે

 

ત્રસંજાજો ટાણો વો નેપરભુમલઇ સામી.

નેણ મલી રયાણ ક્યોં ને હીયેં ભર્યો હામી()

એંધાણી મેં ડને ફૂમકા,

રતા પીળા શોભે વઠા રેશમી()… …ચોટલે

 

૨૨/૧૧/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: