“ના આપજો”

ના આપજો

 

દિલ કદી સોગાદમાં ના આપજો;

પ્રેમના ઉન્માદમાં ના આપજો.

 

હરઘડી ને હરપળે ચાહ્યા છતાં;

બેવફાને યાદમાં ના આપજો.

 

છે ઘણો અસબાબ એના ઘર મહીં;

રહી જશે એકાદમાં ના આપજો.

 

એમને મન દિલ તણી કિંમત નથી;

કચડવાને પાદમાં ના આપજો.

 

ધુફારીનું કહ્યું માનો જરા;

ના ફસી વિખવાદમાં ના આપજો.

 

૨૭/૦૬/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: