“દિલબર હશે”

દિલબર હશે

 

જેટલું ને જે હશે બહેતર હશે;

જિન્દગાની જીવવા બહેતર હશે.

 

બંગલા આવાસની વાતો નથી;

સાવ નાનું પણ રૂપાળું ઘર હશે.

 

પાંચ પકવાનો તણી થાળી નથી;

દાળ રોટી જે હશે રસભર હશે.

 

ના તળાઇ રેશમી મખમલ તણી;

ઊંઘવા આરામનું બિસ્તર હશે;

 

ધુફારીઆમ તો કડકો નથી;

પણ કરે મંજુર દિલબર હશે.

 

૦૧/૦૭/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: