“દક્ષ છું”

દક્ષ છું

 

ફૂલ જ્યાં ખિલ્યા નથી વૃક્ષ છું;

ચાંદ ની વધઘટ નથી પક્ષ છું.

 

પામવું છે કેટલું ને ક્યાં સુધી?;

થકી અજ્ઞાત એવું લક્ષ છું.

 

ના રહે જ્યાં દેવ દાનવ માનવી;

એટલો બિહામણો હું કક્ષ છું.

 

કો વિજોગણ મોકલે સંદેશ ના;

એટલો અળખામણો હું યક્ષ છું.

 

પણધુફારીસૌ કસોટી જીલવા;

હું બધી બાજુ જુઓ તો દક્ષ છું.

 

૧૭/૧૧/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: