“તારા ઉર મહીં”

ઉર મહીં

 

એક ખૂણો આપ તારા ઉર મહીં;

હું કરૂં વસવાટ તારા ઉર મહીં.

 

સ્પંદનો ને યાદના આધારથી;

હું ઘડુ કોઘાટ તારા ઉર મહીં.

 

બંધ રાખીશ બારીઓ ને  બારણાં;

ના કશો ધોંઘાટ તારા ઉર મહીં.

 

ધુફારીના ચહે એવું કદી;

હો તને કચવાટ તારા ઉર મહીં.

 

૧૨/૦૭/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: