“ખોટી તદન”

ખોટી તદન

 

ત્રાજવે ત્રોફાયેલું તારૂં બદન;

આંખમાં અટવાયેલું તારૂં વદન.

 

કેશરાશી ખોલશોમાં ના કદી;

ચાલ મીઠી ચાલનારૂં છું મદન.

 

આમ તો સુનકાર છે થીજી બધે;

તુજ થકી ધબકી જશે મારૂં સદન.

 

ધુફારીપ્રેમની ચર્ચા થશે;

વાત સાચી કે ખોટી છે તદન.

 

૧૭/૧૧/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: