“ખાસ છે”

ખાસ છે

 

પ્રેમ તારો છે અટલ વિશ્વાસ છે; 

મારી જિન્દગીનો શ્વાસ છે.

 

આવતી જાતી બધી લાગણી;

તારા પ્રેમનો અહેસાસ છે.

 

છે શશીની ચાંદની ને સૂર્ય પણ;

પ્રેમ કેરા દીપનો અજવાસ છે.

 

મુજ અણું વિખરાઇ જાતા રોકવા;

પ્રેમ કેરા બંધનોનો પાશ છે.

 

હયાતી ના કદી નિશ્વાસસે;

એટલી ઉર મહીંની આશ છે.

 

ભાગ્યશાળી પ્રેમના પાત્રો હશે;

ધુફારી બધામાં ખાસ છે.

 

૧૭/૧૧/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: