“ક્યાં સુધી?”

ક્યાં સુધી?”

 

યાદમાં જીવાય તો પણ ક્યાં સુધી?;

હોઠજો સિવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

દિલ બની બાગી મને કહે છે સતત;

કેદમાં રહેવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

જિન્દગી તો હળાહળ થઇ ગઇ;

ઝેર કોપિવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

પ્રેમ સરવાણી કદી ફૂટી નહીં;

પ્યાસમાં રહેવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

આયખું માગ્યુંધુફારીખોબલો;

હવે જીવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

૨૭/૦૬/૧૯૯૫

 

 

 

 

યાદમાં જીવાય તો પણ ક્યાં સુધી?;

હોઠજો સિવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

દિલ બની બાગી મને કહે છે સતત;

કેદમાં રહેવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

જિન્દગી તો હળાહળ થઇ ગઇ;

ઝેર કોપિવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

પ્રેમ સરવાણી કદી ફૂટી નહીં;

પ્યાસમાં રહેવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

આયખું માગ્યુંધુફારીખોબલો;

હવે જીવાય તો પણ ક્યાં સુધી?.

 

૨૭/૦૬/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: