“ઓ મનડા”

મનડા

(રાગઃ કનૈયા તોરે મંદિરોમેં દીપ જલે…)

 

મનડા મારા શાને તું પ્રીત કરે… …()

શાને તું પ્રીત કરે… … … … … મનડા

 

પ્રીત છે ચંચળ પારદ જેવી… … ..()

જાણ્યા છતાં તું ગળે… … … … મનડા

 

પ્રીત સળગતો આગનો દરિયો… .()

જાણ્યા છતાં તું બળે… … … … મનડા

 

પ્રીત જીત્યું જંગથી કોઇ… … ..()

જાણ્યા છતાં તું લડે… … … … મનડા

 

પ્રીતધુફારીમાંગી મળતી…()

જાણ્યા છતાં તું મરે… … … … મનડા

 

૧૦/૦૧/૧૯૯૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: