“આજ તો”

આજ તો

 

કેમ છલકે જામ શાકી આજ તો;

હોઠ મલકે આમ શાકી આજ તો.

 

છે અજબ માહોલ આજે મયકદા;

હૂરનો પૈગામ શાકી આજ તો.

 

રોજ જેવી આજ પણ રોશન શમા;

શું થશે અંજામ શાકી આજ તો.

 

છેધુફારીપ્રેમમાં મયકશ નથી;

બસ જીગરને થામ શાકી આજ તો.

 

૧૧/૦૭/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: