“હું હસી લઉ છું”

હું હસી લઉ છું

 

કો ઘમંડી રૂપ જોતાં હું હસી લઉ છું જરા;

જોઇ એની પ્રેમ લીલા હું હસી લઉ છું જરા.

 

તું હતી તેજાબ જેવી કત્લ તેં કીધો મને;

ઝેર પીધા છતાં પણ હું હસી લઉ છું જરા.

 

દિલ કુંવારા પગ તળે કચડ્યા હશે તેં કેટલા;

નઠારી ચાલ જોતાં હું હસી લઉ છું જરા.

 

રૂપનું અભિમાન છે પણ ટકે તો કેટલું?;

રૂપ નિસ્તેજ થાતાં હું હસી લઉ છું જરા.

 

એક માથાનો મળ્યો બસધુફારીએકલો;

યાદ આવે છે કદી તો હું હસી લઉ છું જરા.

 

૨૪/૦૬/૧૯૯૫          

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: