“હશે”

હશે

 

શી ખબર કે આમ પણ થાતું હશે;

જણતા અણજાણતા થાતું હશે,

 

ધોમ ધખતા તાપ કે વેરાનમાં;

નીર મીઠાં કોઇ તો પાતું હશે.

 

પાનખરમાં પાન વેરાયા પછી;

ગીત કોકીલ કંઠ કો ગાતું હશે.

 

ચાંદની પથરાય છે પુનમ તણી;

મસ્ત થઇને કોઇ તો ન્હાતું હશે.

 

નફરતો કરનારના ટોળા મહીં;

કોઇ તો તમને ખરે ચ્હાતું હશે.

 

યમસદનના ચોપડાના પાન પરઃ

ધુફારીરામનું ખાતું હશે.

 

૧૮/૧૧/૧૯૯૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: