“શોભે નહીં”

શોભે નહીં

 

બે જુબાની નરી શોભે નહીં;

બે રૂખી કેમે કરી શોભે નહી.

 

ભુલ મારી શી હતી કહીદો જરા;

બંધ હોઠો જરી શોભે નહી.

 

પ્રીત મારી ના કબુલો ના સહી;

વાતમાં જાવું ફરી શોભે નહીં.

 

દિવાનો આપનો ચાલ્યો જશે;

નેણમાં નફરત ભરી શોભે નહી.

 

ઝખ્મ છેધુફારીના દિલ પર ઘણા;

આંખની કાતીલ છરી શોભે નહી.

 

૨૪/૦૬/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: