“આવશે”

આવશે

 

રોજ મારૂં મન કહે છે તું અચાનક આવશે;

ભાવમાં ભરતી ઉછળશે તું અચાનક આવશે.

 

શબ્દ તારા સાંભળી ને ઉર મહીં હલચલ થશે;

હોઠ પણ ના ઉગડશે જો તું અચાનક આવશે.

 

વાત કરતાં જો અચાનક પુછશે તું કેમ છો?;

વેદનામાં વિલસસે જો તું અચાનક આવશે.

 

છેધુફારીને  ખબર ના તું કહે કે હું કહું;

નેણ આપસમાં મળશે તું અચાનક આવશે.

 

૨૩/૦૬/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: