“આરામ છે”

આરામ છે

 

આપના આવ્યા પછી આરામ છે;

દિલ હતું બેતાબને આરામ છે.

 

આરઝુ મારી હતી તો એટલી;

કોઇ તો ચાહે મને આરામ છે.

 

ખલક ભાસી મને ખાલી બધી;

પ્રીતની ભરતી ચડી આરામ છે.

 

પ્રીતના કેરા રંગ કો હોતા નથી;

પ્રીત કેરા નામથી આરામ છે.

 

છો ભલે મુકી મને ચાલ્યા જશો;

છેધુફારીખ્વાબમાં આરામ છે.

 

૨૪/૦૬/૧૯૯૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: