“સંગાથમાં”

સંગાથમાં

 

ચાર ડગલા ચલજો સંગાથમાં;

બે ઘડી બસ ચાલજો સંગાથમાં.

 

જિન્દગી કેવી જશે કોને ખબર?

યાદ થઇ બસ ચાલજો સંગાથમાં.

 

ફૂલ કે કાંટા મળે પરવા નથી;

મ્હેક થઇ બસ ચાલજો સંગાથમાં.

 

છે હ્રદય એક પરવાના સમું;

થઇ શમા બસ ચાલજો સંગાથમાં.

 

ધુફારીમાંગશે તો કેટલું?

જિન્દગી થઇ બસ ચાલજો સંગાથમાં.

 

૨૬/૦૯/૧૯૯૪ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: