“વેંચવાનું છે”

વેંચવાનું છે

 

ખરીદે જો હ્રદય કોઇ હવે વેંચવાનું છે;

નથી રહેતું હવે કોઇ હવે વેંચવાનું છે.

 

જરા જો જો તપાસી લો પછી ફરિયાદ ના કરતાં;

મરમ્મત ના થઇ કોઇ હવે વેંચવાનું છે.

 

ખરે છે ધૂળ ટીકાની નથી છત ધીરની કયાં પણ;

ભરેલી મુંજવણ જોઇ હવે વેંચવાનું છે.

 

નથી દિવાલ કોકોરી સમયના પોપડા ખરતાં;

ફરસ પર જખ્મના લોહી હવે વેંચવાનું છે.

 

ખરીદી કોઇ શું કરશે નથી ભાડેથી રહેનારૂં;

ધુફારીઆંખડી રોઇ હવે વેંચવાનુ છે.

 

૨૭/૦૮/૧૯૯૪

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: