“મળતી નથી”

મળતી નથી

 

મુક્તકો લખવા હતાં પણ મુક્તતા મળતી નથી;

ખુબ ખંખેરી છતાં પણ સુસ્તતા ટળતી નથી.

 

ક્યાં લઘુ ને ક્યાં ગુરૂ ગુંગળાવતા ભેગા થઇ;

અછાંદસ લખવા છતાં પણ કાવ્યતા મળતી નથી.

 

કલ્પના આકાશમાં કહેવાય છે કવિઓ વસે;

વિહરવા ચાહું છતાં પણ સફળતા મળતી નથી.

 

ચૌદમા અક્ષર સમાણો ધુફારીછે કવિ;

ખૂબ મંથન કરે પણ માન્યતા મળતી નથી.

 

૦૩/૦૩/૧૯૯૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: