“ના જશો”

ના જશો

 

આંખમાં આંસુ ભરીને ના જશો;

આહ! દર્દીલી ભરીને ના જશો.

 

રાત અજવાળી પવન શીતળ મહીં;

દર્દ દાવાનળ ભરીને ના જશો.

 

સત્ય કડવું પણ કહ્યે મીઠું થશે;

મૌનની માયા ભરીને ના જશો.

 

રાતભર મુંજાઇ મરશે મન બહુ;

મુંજવણથી મન ભરીને ના જશો.

 

દર્દનો દરિયોધુફારીપી ગયો;

અંજલી અમથી ભરીને ના જશો.

 

૧૮/૦૯/૧૯૯૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: