“જવાના”

જવાના

 

સિતમગર સિતમથી સતાવી જવાના;

તમારા કાંડા કપાવી જવાના.

 

કરીને કતલ તમોને પછીથી;

સજામાં ઉતારી ફસાવી જવાના.

 

કરીને કલંકિત કાળી કમાણી;

તમારી સફેદી ઉડાવી જવાના,

 

કરે છે નરકની નદીની બદી જે;

મગરના આંસુ વહાવી જવાના.

 

વિપદમાં તમોને કોકામ આવે;

વમળમાં ધકેલી ડુબાવી જવાના.

 

સગો બાપ વેંચી સગા બાપને ;

ચણાની પડીકી થમાવી જવાના.

 

વહેલું કે મોડું જવાનું રસ્તે;

ધુફારીહસેલા રડાવી જવાના.

 

૦૩/૦૩/૧૯૯૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: