“ચાંદની ખિલ્યા કરે”

ચાંદની ખિલ્યા કરે

 

આજ તું આવી મળે ને ચાંદની ખિલ્યા કરે;

રેશ્મી ઝુલ્ફો મહીં અટવાઇ મન ઝુલ્યા કરે.

 

આજ જેવી કેટલીય રાત ઉગી આથમી;

રોજ દરવાજા ઉમીદોના બધા ખુલ્યા કરે.

 

વાટ જોતી આંખડી મિંચાય છે થાકી જઇ;

તે છતાં પણ રોજ થાકો બધા ભુલ્યા કરે.

 

આશકી તારી મળી છે યાદ કરતાં સતત;

ડોક પારેવા સમાણી રાતદી ફૂલ્યા કરે.

 

યાદની શબનમ સતત વરસી રહે છે રાતભર;

નેધુફારીપ્રીતના મોતી મહીં મુલ્યા કરે.

 

૧૪/૦૪/૧૯૯૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: