“ઉધારી જિન્દગી”

ઉધારી જિન્દગી

 

મોત પાસેથી મળેલી છે ઉધારી જિન્દગી;

આપનારાની ઘડેલી છે ઉધારી જિન્દગી.

 

સદનશીબી બદનશીબી ના કશી ચર્ચા કરો;

લાગણી આંસુ ભરેલી છે ઉધારી જિન્દગી.

 

મન તણાં કારણ બધા છે ને નજરનો ખેલ છે;

માનવે ઢાળી ઢળેલી છે ઉધારી જિન્દગી.

 

ઝાંઝવાના જળ સમાણી ઝંખના જાગે સદા;

પામતા ઓછી પડેલી છે ઉધારી જિન્દગી.

 

કોઇને ફૂલો સમી તો કોઇને કાંટા સમી;

ભાગમાં આવી પડેલી છે ઉધારી જિન્દગી.

 

આયખું માગેધુફારીકેટલું ઓછુંવધુ;

હાથમાં સરતી રહેલી છે ઉધારી જિન્દગી.

 

૧૨/૧૦/૧૯૯૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: