“વ્યાખ્યા”

વ્યાખ્યા

 

સમય કેર વહેણમાં,સર્જન વિસર્જન સહેલ છે;

જૂની સદી હો કે નવી,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

એજ છે કાતિલ નજર,ઘાયલ હ્રદય પણ એજ છે;

પહેલી નજર થાતાં રહ્યાં,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

એજ છે કબિલા અલગ,ધર્મોના ચક્કર એજ છે,

ધનવાન નિર્ધનમાં થતાં,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

એજ છે સંતાતા મિલન,ભંજન હ્રદયના એજ છે;

અંજામ મીઠાં કે કટુ,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

એજ છે ઇન્કાર કે,એકરાર એના એજ છે;

ચાહે ચાહે કોઇ પણ,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

એજ છે અભિસારિકા,મદહોશ પ્રિતમ એજ છે;

બદલી શક્યું ના કોઇપણ,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

એજ નામી કે અનામી,પ્રણય ગાથા એજ છે;

પડતીધુફારીની નજર,વ્યાખ્યા પ્રણયની એજ છે.

 

૧૬/૦૯/૧૯૯૧

(પ્રયત્ન દીપોત્સવી૯૧ પ્રકાશિત)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: