“વાલો પરગટ થ્યો”(કચ્છી)

વાલો પરગટ થ્યો“(કચ્છી)

(રાગઃઠાકર મંધરમેં હુઇ થારી………)

 

અંધારી આઠમજી રાત કારી,

ભેણ મેણે શરાણજી રાત કારી.

ગોકુળમેં નંદ ઘરે વગી થારી… … … … .અંધારી

ખાંગા થઇ મેઘ વઠા ખાંડાધાર()

ગજણ ગજેતી મથે વજ ચમકાર. … … ..અંધારી

ગોંયે જે થણ મંજા ત્રસક્યા ખીર()

કારી કારી જમનાજા હરખ્યા નીર. … … ..અંધારી

ફળફૂલ ડસધે ઉભર્યા અપાર()

કોયલ કલોલ કરે મોર મલાર .. … … … .અંધારી

હરખ્યા જશોડા ને રાજા નંદ()

ગોપી ગોપાલમેં થ્યો આનંધ… … … … …અંધારી

ધરણીધરકે ધરણીધરે()

વાલો પરગટ થ્યો અજ નંધ ઘરે … … …અંધારી

 

૦૪/૦૩/૧૯૯૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: