“લસરી જો”

લસરી જો

 

વર્ષાની બુંદ જરા તું લસરીજો,લસરી જો હું આજ કહું ત્યાં લસરી જો;

લસરી ને તું કહેજે કે ક્યાં ધન્ય થઇ… … … … … …

મેઘ તણી ઘનઘોર ઘટાથી લસરી તું,કામીનીના કેશ મહીંથી લસરી જો;

લસરી ને તું કહેજે કે ક્યાં ધન્ય થઇ… … … … … …

ગુલાબ કેરી પાંખડીઓથી લસરી તું,અલ્લડ કેરા હોઠ ઉપરથી લસરી જો;

લસરી ને તું કહેજે કે ક્યાં ધન્ય થઇ… … … … … …

કૌમુદીની કળીઓ પરથી લસરી તું,કોમળ કર આંગળીઓથી લસરી જો;

લસરી ને તું કહેજે કે ક્યાં ધન્ય થઇ… … … … … …

તાજમહેલના આરસપરથી લસરી તું,અભિસારીકાઆ અંગ અંગથી લસરી જો;

લસરી ને તું કહેજે કે ક્યાં ધન્ય થઇ… … … … … … ..

 

૧૬/૦૬/૧૯૯૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: