“માપદંડ”

માપદંડ

 

દરેક માનવીને એક માપદંડ છેઃ

સાચા તો શોધવા પડે બાકી વિતંડ છે.

વિતંડવાદી છે છતાં એનૉ ઘમંડ છે;

પોતાના માપદંડમાં શ્રધ્ધા અખંડ છે.

ધરાને ગોળ ના કહે તો ચોખંડ છે;

પૃથ્વી છે એક બંગલો ને ચાંદ ખંડ છે.

આવી બધી દલીલનો જથ્થો પ્રચંડ છે;

માનોધુફારીકહે તો ભાગ્યદંડ છે.

 

૨૫/૦૬/૧૯૯૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: