“નંદકિશોર”

નંદકિશોર

(રાગઃ સકલ જીવનકો તુંહી આધાર….)

 

નંદકિશોર….

મુરલી મનોહર નંદકિશોર() શ્યામ સુંદિરવર શામળિયો તું……નંદકિશોર

તુંહી કાનો તુંહી કનૈયો() જશુમતિ કેરો છૈયો …………………….નંદકિશોર

તુંહી વૃંદાવનમાં રમતો() તું કાળો પણ સૌને ગમતો……………નંદકિશોર

તુંહી કારક તુંહી પાલક() જગ તારૂં બાલક…………………..નંદકિશોર

 

૦૬/૦૨/૧૯૯૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: