“ધુફારી ચેં”(કચ્છી)

ધુફારી ચેં“(કચ્છી)

 

રીતભાત ગઇધર વડો ઘડાય જૂકો ભવીસ;

ધુફારીચેં નર થીંયે ભાકી મળે ખવીશ.

વંગી લઠ સીધી થીએ વારયો ઉંધો વંગ;

ધુફારીચેં ધૂળ પઇ બૂજે અતરો નંગ.

ફૂલીને થે ફાળકો ખરચે બૌ કલધાર;

ધનધુફારીનંઇ હલે માલકજે ધરબાર.

મંગો માલક વત મંગો વડો દાતાર;

ધુફારીમંગધે માડુઆ ક્યોં પરવશ લાંચાર.

ધુસમણ કેણા સેલ અઇ કોય ખપધી ચાલ;

ધુફારીચેં ચોજા વંઞી ગાલમેં નાય કીં માલ.

 

૧૬/૦૯/૧૯૯૧    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: