“ઝનક ઝનક”

ઝનક ઝનક

(રાગઃલપક ઝપક તું આરે બદરવા….)

 

ઝનક ઝનક ઝન બાજે ઝાંઝરીઆ()નાનો નટવર નાચે નટખટ()

મંદ મંદ મુશકાય સાંવરીઆ… … … … … … …ઝનક

મધુર મધુર સુર બંસી બોલે()અંગ અંગ પુલકિત થઇ ડોલે;

મોહ પાસમાં બાંધી અમને()જમનાતટ લઇ જાતો સાંવરીઆ.. …ઝનક

ઘર ઘરથી ગોવાલણ દોડે()પનઘટથી પનીહારી દોડે;

મથુરાં કેરા મારગ મહીંની()મહીયારી મોહાય સાંવરીઆ.. … … ..ઝનક

કદંબકેરી ડાળે દીઠો()મધુકર કેરા મધથી મીઠો;

કાળજળાની કોરનો કટકો()કાનકુંવર કહેવાય સાંવરીઆ.. … … ..ઝનક

 

૨૯/૦૩/૧૯૯૧  

One Response

  1. વાહ ! જુના અને જાણીતું ગીત તાજું થઈ ગયું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: