“અંબે માડી”

અંબે માડી

(રાગઃ ગરબી)

 

રૂમઝુમ રૂમઝુમ ચાલે,હો અંબે માડી,

રૂમઝુમ રૂમઝુમ ચાલે… … … …

શરદ સોહામણીની નવલી નવરાત છે(),

ભોળ ભવાની અને()બહુચરનો સાથ છે,

ઝનનનનઝન()

ઝનક ઝનક ઝાંઝરીના તાલેહો અંબે માડી

ચાચરના ચોક મહીં સરખી સાહેલીઓ(),

ગૌરી ગવરાવતાં()ઝીલે અલબેલીઓ,

ધનનનનધન()

ધીનક ધીનક નોબતના તાલેહો અંબે માડી

મંદ મંદ મંદ મહાકાલી મલકાય છે(),

હિંગલાજ હીંચ લીએ()હર્ષદ હરખાય છે,

છનનનનછન()

છનક છનક ઘુઘરીના તાલે….હો અંબે માડી

શારદની વિણાપ્રભુનારદજી નાચતા(),

દેવ યક્ષ ગાંધર્વો()આનંદમાં રાચતા,

ખનનનનખન()

ખનક ખનક ખંજરીના તાલે….હો અંબે માડી

 

૧૬/૦૯/૧૯૯૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: