“મીં”(કચ્છી)

મીં“(કચ્છી)

 

લાલો ચેતો વાલેકે ભા,હીં કી થઇ પ્યો ભલા?

આસાડ વ્યો નેસરાણ અધવચ,મીં કીં રઇ વ્યો વલા?

મીં મનીસટર થઇ વ્યો પાંજો,હાણે મુંજા વલા;

નરભધાજી ગાલ સુણીચેં,આઉં ઐયા કાં અલા.

થીએ ચુંટણી અચે મનીસટર,લરી લરી થીં ગલા;

પતે ચુંટણી ખુડસી મલધે,પરજા કે ડીએ ખલા.

વડર ખણીને જોજનાજા,ફેરી કરે ઠલા;

ગજણજા ભાસણ વીજ વચનજી,વરસે ઇનજી બલા.

સતી કાઠતે જોર ચડે ,વસે જોર કીં ભલા?

જોરધુફારીજલે અનકે,ભજધો કચ્છનું વલા.

 

૩૦/૦૭/૧૯૯૦

(કચ્છમિત્ર તા.૧૪/૦૮/૧૯૯૦ પ્રકાશિત)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: