“ચાંધો”(કચ્છી)

ચાંધો“(કચ્છી)

 

ડો ઘડીયાલ ટ્કોરા કે,ખેતો પ્યોવો અખ મુંચે;

ચુની ખેતે કે તો ચે,ઉથી ઘરે વંઞ મુજા પે.

ચુનિયા ચીંધા તોજી કર,તું ઐયે ધુફીજો ડર;

મુજી છડે તું તોજી કર ડાવથી ને ગલાસ ભર્.

ચુની વટાનું ગલાસ જટે,પી ધારૂ ને ગલાસ ચટે;

જાડી બેડીજો ધમ સટે,ખેતો ચેતો મુછકે વટે.

ચુનિયા તું વેપાર બુજે,આંઉ પિંયા ને તુંતો ધ્રજે;

નત નયેસર રોજ તો બજે,ચોંધે ચુનિયા નપટ લજે.

પાણી જેડો ધારૂ ડીંએ,અમલ અનજો કેડો થીએ;

ચુની ચમની ચોપો ઐયે,બોલ ઢીંગલા કતરા થીએ.

પંજ ગલાસ મડે થઇ પીતે, ભગીચે ઓટે તે;

હક્ડો હેવર અચી થડે તે,ડે રૂપિયા ડો હસાબ પતે.

ખેતો ડોજી નોટ ફગાય,ઉજલ બીડીકે સલગાય;

ધમ સટે ધૂ ચુનીતે ફગાય,બાર નકરધે મોં મુરકાય.

ટંગા એકી બેકી રમે,થુલજો ભાર ક્યાંથી ખમે;

જમણે ડાબે ડઇ પઇ નમે,મોરઇ અનજા પંધવા લમે.

કારો કુતો અનકે ડસે,થઇ ઉરાઉર અનકે ભસે;

જિંધ છડે જરાય ખસે,પણ ખેતે કે કડે ડસે.

ઘરજે રસ્તે વચ વઇ નાય,નાયજી વચમેં હકડી વાય;

વાયતે ખેતો વેસા ખાય,વેસા ખેંધે ડે મેલાય.

રોજજે ઠેકાણે અચી,ખેતેજો ગડોર્યો ઘચી;

ટંગા પણ જાણેર્યા પચી,ખારમેં ડને કુતેકે ડચી.

કારા કુતો તું કુતો નૈયે,ચુનીયેજો ચમચો ઐયે;

હડહ્ડ હુરેહુરે પ્યો થીએ,લાભ ભલા ચો કેડો થીએ.

પગ પડ્થારતે ખેતો ધરે,વાયજી પારજો ટેકો કરે;

જેડી વાયમેં નજરતો કરે,ચાંધો પ્યો પાણીમેં તરે.

ચાંધો પ્યો આય વાયમેં છણી,નાય કો અનજો ધોરી ધણી;

ચાંધા પુગો આંઉ ટાણે અણી,ખેતો તોકે ગનધો ખણી.

ડોલ બધલ હુઇ વાયજી પાર,વાયમેં સંજે ડઇ પડતાર;

ચાંધાભા તું થી તૈયાર,હેરઇ તોકે કઢિયા બાર.

વાયમેં વા પખેરા ચાર,ખેતેકે વઇ અણસાર;

ડોલ જલાણી ઇનજી ધાર,ખેતો કેંતે જોર અપાર.

ચાંધાભા તું ભારી ગરો,ખેતો પણ કઢે ખરો;

ખેતો મુડસ આય નવે ઢરો,ખણાં તોકે મોભો કુરો.

નટાર ખેતો થઇર્યો નપટ,છડે રસો કીં વંઞેતો વટ;

ડોડા ડસો કર પોંધા પટ,લારેસેં ભરજી પ્યો પટ.

ખેતો ડને છેલ્લી ઝપટ,થ્યો ધુબાકો ખટાક ખટ;

તૂટો રસો ફટાકફટ,વંઞીને ખેતો પઇવ્યો પટ.

પટતા અભમેં ચાંધો ડસી,”ધુફારીચે ખેતો થ્યો ખુસી;

ખેતે ફૂલણસી કે વ્યો ઠસી,ચાંધે કે ઉકાર્યો અસીં.

 

૩૧/૧૨/૧૯૯૦     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: