“ગિરીવરધર”

ગિરીવરધર

(રાગઃ દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ મેરી અખિયા પ્યાસી રે…..)

 

ગિરીવરધર ગોપાલલાલ ઘનશ્યામ મુરારી રે… … .

વાંસની પોલી છેદ કરીને,બંસી અધરપર પ્રેમ ધરી ને ()

સુરગંગાના વહેતા મુક્યા,નિર્મળ વારી રે… … …ગિરીવરધર

મોરમુકુટ પિતાંબર સોહે,વૈજતી માલા મન મોહે ()

કાળો કાળો કામણગારો,કુંજ બિહારી રે… … … .ગિરીવરધર

રાધારાણી કેરા સંગે,રાસ રચાયો નિત નવરંગે ()

ધન્ય થઇ વૃજની ધરણી,વૃજ નરનારી રે.. … .ગિરીવરધર

દાસપ્રભુને શરણે લેજે,નિત નિત દર્શન દાતા દેજે ()

તારા ચરણમાં આજ ધરી મેં,જિન્દગી મારી રે.. … .ગિરીવરધર

 

૧૭/૦૭/૧૯૯૦

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: