“કાનો રંગે કાળો”

કાનો રંગે કાળો

(રાગઃ નાચે મન મોરા મગન… … … …)

 

કાનો રંગે કાળો ને રાધારાણી ગોરી ગોરી,

રાધા ગોરી ગોરી રાધા ગોરી ગોરી,

શરમાવે… … … …

શ્યામને શરમાવે માંગેલી માતા તારી… … …કાનો રંગે

નંદરાય ગોરા… … …

નંદરાય ગોરા ને કાળો કનૈયા તું શા થી?()

રૂડી ને રૂપાળી

રૂડી ને રૂપાળી જશોદાનો જાયો તું ક્યાંથી?

શરમાવે… … … …

શ્યામને શરમાવે માંગેલી માતા તારી… … …કાનો રંગે

નિત નિત ગોપી… … …

નિત નિત ગોપી ગોપાલો મળીને ચીડાવે()

દાઉ જોને મૈયા… … …

દાઉ જોને મૈયા હંમેશા હસીને સતાવે

શરમાવે… … … …

શ્યામને શરમાવે માંગેલી માતા તારી… … …કાનો રંગે

કાળી ધોળી ગાયો… … …

કાળી ધોળી ગાયોના સામે કહું મારા છૈયા()

હું છું તારી માતા… … …

હું છું તારી માતા તું મારો છો બાળ કનૈયા

શરમાવે… … … …

શ્યામને શરમાવે માંગેલી માતા તારી… … …કાનો રંગે

 

૨૨/૦૭/૧૯૯૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: