“કડાં”(કચ્છી)

કડાં“(કચ્છી)

(રાગઃ દગા દગા વઇ વઇ વઇ……..) 

 

કડાં કડાં વઇ વઇ વેં… …

કડાં કડાં વઇ વઇ વેંગોરી

હાણે જલાણી તોજી ચોરી… … … કડાં કડાં

મથેતે માટી ઠલી વાટ મથુરાજી જલે,

જમનાઘાટ અચેં ક્યાનું તું કેં કેંતી મલે;

હાણે શરમાય તું ગાલ લકાય તું,

હે રાધે હે રાધે હે રાધા… … … .કડાં કડાં

ભલે તું કીં કુછે તોંય પણ ખબર પેતી,

ડસીને રંગઢંગ તોજા ને નજર ચેતી;

કોય ચોરાય ગડે હૈયો હેરાય ગડે,

હે રાધે હે રાધે હે રાધા… … … .કડાં કડાં

પરભુ ગોતે ગોતે રોજ કડાં કાન મલે,

રમાડે લકબુચાણી તું રખેતી કાન જલે;

કેર ચતચોર કેંજો નાય જભાભ તેંજો,

હે રાધે હે રાધે હે રાધા… … … .કડાં કડાં

 

૦૨/૧૧/૧૯૯૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: