“હ્રદયની લાગણી”

હ્રદયની લાગણી

 

હ્રદયની લાગણી કેવી સુતરના તાંતણા જેવી;

જો ખેંચો વજ્ર સમ ભાસે તૂટે છે ઢીલમાં એવી.

હ્રદયની લાગણી કેવી સમન્વય કો અજબ જેવી;

બનાવે બનવાનું સુગંધિત હેમ હો એવી.

હ્રદયની લાગણી કેવી તણખલા ઘાસના જેવી;

મળેજો તણખલાં તો તુરંગો બાંધતી એવી.

હ્રદયની લાગણી કેવી સરિતા શાંતના જેવી;

મળેજો પૂરના પાણી જતી તાણી બધું એવી.

હ્રદયની લાગણી કેવી સુગંધિત પૂષ્પના જેવી;

ધુફારીના ચુંટી જાણે તો ઘાયલ કર કરે એવી.

હ્રદયની લાગણી કેવી વ્યોમના વાદળો જેવી;

વરસતાં વાદળો કાળા ને ઉજળા છેતરે એવી.

હ્રદયની લાગણી કેવી શુક્ષ્મતમ કો અણું જેવી;

સુખમાં રાઇ સમ ભાસે ને દુઃખમાં પર્વતો એવી

 

૨૨/૧૧/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: