“રૂપાળી”

રૂપાળી

(રાગઃજીવનકિ સફરમેં રાહી… … …)

 

એક ઘરની છે ઉંચી અટારી,એમાં નિત ઊભે એક રૂપાળી;

ભૂરા વાળ ને ભૂરી આંખો વાળી,ગોરા ગાલે છે ટપકી કાળી… … …એક ઘરની

કદી કેશનું ગુંફન કરતી,કદી ઝુંમર કાને ધરતી;

કદી કંગનને ફેરવતી,નિત દેખું હું રીત નીરાળી… … … … … … … .એક ઘરની

નિત મીઠું મલકાતી,અને ગુંજન કરતી ગાતી;

મળે આંખો તો શરમાતી,કદી બેસે છે પકડી ને જાળી… … … … … .એક ઘરની

જાણે ઓચિંતી આવે,અણજાણપણું દરશાવે;

ચૂડી કાંચની ખનકાવે,કદી બોલે છે આવું છું માડી… … … …એક ઘરની

 

૨૭/૧૧/૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: